Ýyllyk maglumatlary

Adalatçynyň öz işi we ýurtda adam hukuklary babatdaky ýagdaý hakynda maglumatlary

Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil – Adalatçynyň işi we ýurtda adam hukuklary babatda ýagdaýyň 2021-nji ýylyň jemi boýunça
MAGLUMATY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan  döwletimiziň ýyl ýazgysynda geçen «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň
Watany» ýyly hem döwlet we jemgyýetçilik durmuşynda demokratiýany mundan beýläk hem ösdürmek..

Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil – Adalatçynyň işi we ýurtda adam hukuklary babatda ýagdaýyň 2020-nji ýylyň jemi boýunça
MAGLUMATY

Geçen ýyllarda bolşy ýaly bu maglumatyň taýýarlanmagynyň maksady hem ýurtda adam hukuklarynyň berjaý edilşine syn bermek, adam hukuklary babatda möhüm meseleleri seljermegiň netijesinde 2020-nji ýylda adam hukuklarynyň ýagdaýyny we Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil – Adalatçynyň geçiren işleri barada beýan etmekdir.

Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil – Adalatçynyň işi we ýurtda adam hukuklary babatda ýagdaýyň 2019-njy ýylyň jemi boýunça
MAGLUMATY

Ýurdumyzda geçen 
 2019-njy «Türkmenistan − rowaçlygyň Watany» ýylynda halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşy üçin ähli zerur şertleri döretmek babatynda syýasy strategiýalarda hem-de milli maksatnamalarda kesgitlenen wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi dowam etdirildi...

Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil – Adalatçynyň işi we ýurtda adam hukuklary babatda ýagdaýyň 2018-nji ýylyň jemi boýunça
MAGLUMATY

2018-nji ýylda dünýä jemgyýetçiligi adam hukuklary babatda esasgoýujy halkara resminama bolan Adam hukuklarynyň ählumumy Jarnamasynyň kabul edilmeginiň 70 ýyllygyny dabara bilen belläp geçdi.

Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil – Adalatçynyň işi we ýurtda adam hukuklary babatda ýagdaýyň 2017-nji ýylyň jemi boýunça
MAGLUMATY

Şu maglumat Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň – Adalatçynyň işi hakynda ilkinji maglumat bolup durýar hem-de onuň işiniň ilkinji  ýylynda ýerine ýetiren işleriniň we adam hukuklary babatda ýurtdaky ýagdaýy seljermesine bagyşlanýar.