Ýyllyk maglumatlary

Adalatçynyň öz işi we ýurtda adam hukuklary babatdaky ýagdaý hakynda maglumatlary

Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil – Adalatçynyň işi we ýurtda adam hukuklary babatda ýagdaýyň 2023-nji ýylyň jemi boýunça
MAGLUMATY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir ýyly taryhy wakalara beslenip geçýär. Geçen 2023-nji «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» hem ýurdumyzyň iň täze taryhynyň ýyl ýazgysyna möhüm wakalara baý, adam hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmek babatda anyk netijeleriň gazanylan ýyllaryň biri boldy.

Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil – Adalatçynyň işi we ýurtda adam hukuklary babatda ýagdaýyň 2022-nji ýylyň jemi boýunça
MAGLUMATY

Türkmenistan Watanymyzyň her bir ýyly taryhy wakalara beslenip geçýär. Geçen 2022-nji «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly hem dürli ugurlarda, şol sanda adam hukuklaryny üpjün etmek babatda anyk netijeleriň gazanylan ýyly boldy.

Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil – Adalatçynyň işi we ýurtda adam hukuklary babatda ýagdaýyň 2021-nji ýylyň jemi boýunça
MAGLUMATY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan  döwletimiziň ýyl ýazgysynda geçen «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň
Watany» ýyly hem döwlet we jemgyýetçilik durmuşynda demokratiýany mundan beýläk hem ösdürmek..

Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil – Adalatçynyň işi we ýurtda adam hukuklary babatda ýagdaýyň 2020-nji ýylyň jemi boýunça
MAGLUMATY

Geçen ýyllarda bolşy ýaly bu maglumatyň taýýarlanmagynyň maksady hem ýurtda adam hukuklarynyň berjaý edilşine syn bermek, adam hukuklary babatda möhüm meseleleri seljermegiň netijesinde 2020-nji ýylda adam hukuklarynyň ýagdaýyny we Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil – Adalatçynyň geçiren işleri barada beýan etmekdir.

Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil – Adalatçynyň işi we ýurtda adam hukuklary babatda ýagdaýyň 2019-njy ýylyň jemi boýunça
MAGLUMATY

Ýurdumyzda geçen 
 2019-njy «Türkmenistan − rowaçlygyň Watany» ýylynda halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşy üçin ähli zerur şertleri döretmek babatynda syýasy strategiýalarda hem-de milli maksatnamalarda kesgitlenen wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi dowam etdirildi...

Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil – Adalatçynyň işi we ýurtda adam hukuklary babatda ýagdaýyň 2018-nji ýylyň jemi boýunça
MAGLUMATY

2018-nji ýylda dünýä jemgyýetçiligi adam hukuklary babatda esasgoýujy halkara resminama bolan Adam hukuklarynyň ählumumy Jarnamasynyň kabul edilmeginiň 70 ýyllygyny dabara bilen belläp geçdi.

Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil – Adalatçynyň işi we ýurtda adam hukuklary babatda ýagdaýyň 2017-nji ýylyň jemi boýunça
MAGLUMATY

Şu maglumat Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň – Adalatçynyň işi hakynda ilkinji maglumat bolup durýar hem-de onuň işiniň ilkinji  ýylynda ýerine ýetiren işleriniň we adam hukuklary babatda ýurtdaky ýagdaýy seljermesine bagyşlanýar.