Hukuk we maglumat binýady

Şu bölümde çap edilen maglumatlarymyz görkezilen. 
Iň köp soralýan soraglar  Sorag-jogap  bölüminden tapyp bilersiňiz. 

"Adalatçy hakynda"
Türkmenistanyň 
Kanuny


Şu Kanun Adalatçynyň hukuklaryny, borçlaryny, işiniň esasy ugurlaryny we kepilliklerini hem-de onuň ygtyýarlyklaryny kesgitleýär

Kadaşladyryjy hukuk namalar

Şu bölümde kadalaşdyryjy hukuk namalar (Türkmenistanyň Konstitusiýasy, kodeksler we kanunlar) hödürlenen

Ýyllyk maglumatlar


Şu bölümde Adalatçynyň her ýylky işi  we ýurtda adam hukuklary babatdaky ýagdaý hakynda  maglumatlary
görkezilen