Çagalaryň hukuklary

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY
"Çaganyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri hakynda"


(Türkmenistanyň 18.06.2016 ý. № 418-V, 25.11.2017 ý. № 661-V we
09.06.2018 ý. № 42-VI Kanunlary easasynda girizilen üýtgetmeler we
goşmaçalar bilen)
 
Çaganyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri hakynda

Çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2018–2022-nji ýyllar üçin hereketleriň meýilnamasy


Türkmenistanda çaganyň hukuklaryny berjaý etmek boýunça geçirilmeli çäreleriň Çagalaryň hukuklary boýunça Milli meýilnamasy çaganyň hukuklarynyň berjaý edilmegi we goragyň üpjün edilmegi çygrynda maksatlary we wezipeleri kesgitleýän toplumlaýyn resminama

Çagalaryň hukuklary boýunça Milli meýilnama çagalaryň ýagdaýlaryny mundan beýläk hem gowulandyrmaga, olaryň hukuklarynyň we abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny öz içine alýar. Çagalaryň hukuklary boýunça Milli meýilnamany işläp düzmek we durmuşa geçirmek bilen Türkmenistan çagalaryň hukuklaryny berjaý etmek boýunça borçnamasyny ýerine ýetirmegi maksat edinýär.

Çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça hereketleriň meýilnamasy

Türkmenistanda çaganyň irki ösüşi boýunça 2020–2025-nji ýyllar üçin
MILLI STRATEGIÝA


Türkmenistanda çaganyň irki ösüşi boýunça 2020–2025-nji ýyllar üçin Milli strategiýa

Çaganyň hukuklaryny berjaý etmek boýunça çäreler

 

Adalatçynyň diwanynda çaganyň hukuklary boýunça seredilýän beýleki soraglar

 

Çagalaryň hukuklary goragy boýunça Habarlar

 
Çagalaryň hukuklary goragy