Turkmen Flag we Gerb


Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil - Adalatçy

 

Turkmenistanyň Adalatçynyň emblemasy

ş. Aşgabat, А.Nowaýy köç, j.86
Telefon: 38-05-31

?

Sorag-
Jogap

Saýtymyzyň  "Sorag-Jogap" bölümi bilen tanyş boluň

Geçmeli

Habarlaşmak üçin

Biziň kabul ediş tertibimiz bilen tanyş boluň

Geçmeli

Habarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
06.05.2022
Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemi jemlendi hem-de halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmek bilen baglanyşykly meseleleriň birnäçesine garaldy.
Dowamy
Halkymyzyň abadançylygy baradaky alada döwlet syýasatynyň möhüm ugrudyr
05.05.2022
Ozal habar berlişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 29-njy aprelde geçirilen mejlisinde tomus möwsüminiň ýakynlaşyp gelýändigini nazara alyp, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alyş möwsümini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek bilen baglanyşykly meseleleri üns merkezinde saklamagyň zerurdygyny belledi.
Dowamy
Türkmenistanyň Adalatçysynyň diwanynyň döredilmegine 5 ýyl doldy
08.04.2022
2016-njy ýylda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň rejelenen görnüşine Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili wezipesiniň döredilmegi hem-de ony wezipä bellenmegiň tertibini göz öňünde tutýan kadalar girizildi...
Dowamy