Turkmen Flag we Gerb


Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil - Adalatçy

 

Turkmenistanyň Adalatçynyň emblemasy

ş. Aşgabat, А.Nowaýy köç, j.86
Telefon: 38-05-31

?

Sorag-
Jogap

Saýtymyzyň  "Sorag-Jogap" bölümi bilen tanyş boluň

Geçmeli

Habarlaşmak üçin

Biziň kabul ediş tertibimiz bilen tanyş boluň

Geçmeli

Habarlar

Diýarymyzda durmuşa geçirilýän özgertmeler Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň aýdyň nyşanydyr
23.01.2023
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiziň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» ýörelgesine esaslanýan maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlanýar. Kabul edilen maksatnamalara laýyklykda, ýurdumyz öňde goýlan maksatlara tarap ynamly öňe barýar...
Dowamy
Goldawa mätäç maşgalalara we çagalara pudagara ýardamy giňeltmek boýunça bilelikdäki çäre geçirildi
20.01.2023
2023-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda goldawa mätäç maşgalalara we çagalara pudagara ýardamy giňeltmek boýunça çäre geçirildi...
Dowamy
Türkmenistanyň Adalatçysynyň diwanynyň işgärleriniň gender deňligi boýunça hünärlerini ýokarlandyrmak üçin okuw maslahaty geçirildi
21.12.2022
19-20-nji dekabrynda BMG-niň Ilat gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan gurnalan Adalatçynyň diwanynyň işgärleri üçin okuw maslahaty geçirildi...
Dowamy
Türkmenistanyň Adalatçysy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň adam hukuklaryny goraýan milli institutlaryň Sebitleýin maslahatyna gatnaşdy
24.11.2022
2022-nji ýylyň 21-22-nji noýabrynda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde Merkezi Aziýada adam hukuklaryny goraýan milli edaralaryna ýardam bermek boýunça başlangyjyň çäklerinde (CASI/NHRI)..
Dowamy